INSTALLATION / CHRISTMAS PARTY

The Detachment Installation / Christmas Party will be held on December XX, 2013 at XXXX at ???
 
Program Chair:  Chris Blake